c++禁止拷贝

 

最近突然想一个事情,如果只是控制了赋值预算和拷贝构造,在这种情况下移动构造是否还能默认生成呢?

写了个例子:

#include <iostream>
class NonCopy
{
public:
  explicit NonCopy () {}
  virtual ~NonCopy () {}

private:
   NonCopy& operator=(const NonCopy&);
   NonCopy(const NonCopy&);
};

int main(int argc, char *argv[])
{
  NonCopy a, b;
  // a = b;
  // NonCopy c = b;

  //a = std::move(b);
  //NonCopy c = std::move(b); 

  return 0;
}

证明实际上封禁了全部的拷贝操作。也就是没有生成默认的移动构造。当然手动添加一个移动构造是OK的。private构造的方式在c++11之后也被delete声明取代了。

#include <iostream>
class NonCopy
{
public:
  explicit NonCopy () {}
  virtual ~NonCopy () {}
  NonCopy& operator=(NonCopy&&) {
    return *this;
  }
  NonCopy(NonCopy&&) {
  }

  NonCopy& operator=(const NonCopy&) = delete;
  NonCopy(const NonCopy&) = delete;
};

int main(int argc, char *argv[])
{
  NonCopy a, b;
  // a = b;
  // NonCopy c = b;

  a = std::move(b);
  NonCopy c = std::move(b);

  return 0;
}