The Initialization Order Of Class Member Variables

 

title: 关于类成员变量初始化顺序 author: Harry Chen key: the-initialization-order-of-class-member-variables layout: article —-

java和C#语言里类变量初始化的顺序是

 1. 类成员变量初始化先于类的构造函数
 1. 静态成员变量先于实例变量
 1. 父类成员变量先于子类成员变量 C#相反
 1. 父类构造函数先于子类构造函数

举一个java的例子:

:::java
class Base
{
  public static Test a=new Test("a");
  public static Test b;
  public Test c=new Test("c");
  public Test d;
  static
  {
    b=new Test("b");
  }
  public Base()
  {
    d=new Test("d");
  }
  public static void main(String[] args) {
    new Derived();
  }
}
class Derived extends Base
{
  public static Test da=new Test("da");
  public static Test db;
  public Test dc=new Test("dc");
  public Test dd;
  static
  {
    db=new Test("db");
  }
  public Derived()
  {
    dd=new Test("dd");
  }
}

class Test
{
  public Test (String name) {
    System.out.println(name);
  }
}

运行结果是:

a
b
da
db
c
d
dc
dd

C++中没有成员变量定义时初始化的方式,所以有如下几条:

 1. 构造函数初始化列表的变量优先于构造函数(至少明显的写在前面)

 2. 静态成员变量先于实例变量

 3. 父类成员变量先于子类成员变量

 4. 父类构造函数先于子类构造函数

举一个例子:

:::cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Test
{
public:
  Test(string n)
  {
    cout<<n<<endl;
  }
};
class Base
{
public:
  static Test* a;
  Test* b;
  Test* c;
  Base():b(new Test("b"))
  {
    c=new Test("c");
  }
  virtual ~Base()
  {
    if(a) delete a;//似乎是很欠妥的做法
    if(b) delete b;
    if(c) delete c;
  }
};
Test* Base::a=new Test("a");
class Derived:Base
{
public:
  static Test* da;
  Test* db;
  Test* dc;
  Derived():db(new Test("db"))
  {
    dc=new Test("dc");
  }
  ~Derived()
  {
    if(da) delete da;//似乎是很欠妥的做法
    if(db) delete db;
    if(dc) delete dc;
  }
};
Test* Derived::da=new Test("da");

void main()
{
  Derived d;
}

结果是:

a
da
b
c
db
dc

另外需要注意一点:析构函数是先子类再父类的,而且虚析构函数也是面试笔试经常考的问题。